Miljøretningslinjer

 

 

Miljøretningslinjer, Den norske filmfestivalen 2024 

 

Den norske filmfestivalen (DNFskal gjennom sitt målrettede miljøarbeid inspirere sine besøkende; publikum, frivillige, samarbeidspartnere og filmskapere, andre arrangører og næringsaktører. DNF vil jobbe kontinuerlig og målrettet for å finne gode løsninger for å redusere vår miljøbelastning 

 

DNF fokuserer på praktiske miljøhandlinger, samt et bredt informasjonsarbeid. 

Hovedområdene for DNFs miljøarbeid er delt inn i følgende 6 temaer: 

 

1. Innkjøp 
I den grad det er mulig vil vi velge produkter som belaster miljøet minst mulig under produksjon, når det er i bruk og når det blir til avfall. . 

 

 • Vi setter fokus på miljøvennlige, miljømerkede og resirkulerbare produkter. 

 • DNF tenker kvalitet med hensyn til holdbarhet, reparasjonsmuligheter, service og alternative løsninger til engangsprodukter. 

 • DNF søker å kjøpe årsnøytrale festivalmateriell, samt oppsirkulere årsspesifikke festivalartikler. 

 • Våre samarbeidspartnere og leverandører må følge lover og forskrifter i henhold til HMS-forskriften. Miljøledelse-dokumentasjon skal kunne fremvises. 

 • Så langt det er mulig skal DNF ha returrett på varer og produkter som viser seg overflødig, for på den måte unngå et unødig stort varelager i etterkant av festivalen. 

 • Vi ønsker å prioritere lokale leverandører. 

 • For å spare miljøet for transportkostnader, vil vi foretrekke samkjøring og få leveranser. 

 

2. Bærekraftig mat 
DNF skal velge økologisk mat der det er mulig, og ha en helhetlig innkjøpsstrategi som innebærer vektlegging på sesongbasert, kortreist og bærekraftig produsert mat. Av miljø- og dyrevelferds hensyn skal også kjøttforbruket begrenses.  

 

 • Det velges økologiske produkter så langt det lar seg gjøre.  

 • Vi skal søke å ha minimum 30% økologiske råvarer ved festivalens matservering. 

 • Avveininger mellom økologiske og lokale råvarer må tas med skjønn - med det målet at maten skal ha lavest mulig karbonavtrykk.  

 • Det skal velges råvarer som er i sesong. 

 • Det er alltid et vegansk/vegetarisk alternativ ved alle arrangementer 

 • Fiskesortene som brukes, skal velges etter de grønnlistede fiskene fra WWFs sjømatguide.  

 • Det skal ikke brukes produkter med palmeolje. 

 • Vi skal ha et bevisst forhold til matsvinn og ha en så effektiv bruk av råvarene som mulig. 

 •  Eventuelle overskudds råvarer skal doneres    så langt det lar seg gjennomføre. 

 

3. Energi 
DNF skal jobbe systematisk med å redusere energibruken under festivalen. 

 

 • DNF velger fornybar energi fra fastnettet og ikke fossildrevne og dieseldrevne aggregater. 

 • Det er fokus på ENØK på kontoret og på festivalområdet. 

 

4. Transport 
Redusere utslippene fra transportvirksomhet, gjennom bedre planlegging og valg av minst miljøbelastende alternativer 

 

 • Vi skal stadig fase ut fossile kjøretøy til fordel for el-, hybrid- og lavutslippskjøretøy samt bruke transport-elsykler der det er mulig. 

 • Vi vil velge leverandører med kort transport der det er mulig. 

 • Kartlegge bruken/behovet av transport og gjennomføre den så effektiv som mulig. 

 • Praktisere samkjøring i festivaltransport. 

 • Ingen tilrettelegging for publikumsparkering, men tilby en stor og trygg sykkelparkering. 

 • Oppfordre besøkende til å sykle, gå eller kjøre kollektivt.  

 

5. Avfallshåndtering 
Redusere avfallsmengden fra år til år 

 

 • Alt avfall skal kildesortereog vi skal sikre at mest mulig blir materialgjenvunnet via vår renovasjons-partner. Det er et mål at avfall ikke overstiger 300 kg.  

 • Oppfordre publikum til å kildesortere hjemme.  

 

 

6. Arbeidsmiljø – HMS 

De ansatte og frivillige skal ha høy trivsel ved arbeid/engasjement ved DNF 

 

 • Tilby kompetansehevende kurs til ansatte  

 • Daglig leder har deltatt på HMS-kurs 

 • Håndbok med HMS-info for ansatte og frivillige 

 • Kontor og møterom er 100% røykfrie. 

 • Fast administrasjonsmøte hver uke. 

 • Oppfordre alle ansatte til å trene jevnlig for å forebygge slitasjeskader. 

 • Økologisk frukt og lunsj tilgjengelig på kontoret. 

 • Intern miljøguide / miljøpolicy for deling av informasjon. 

 • Sosial arbeidstur to ganger pr år, i tillegg til jevnlige samlinger med mellomledere og to frivilligfester pr år. 

 • Vi har nulltoleranse for all form for trakassering, viser til etiske retningslinje for håndtering av varsel. 

 

 

 • Informasjon – En festival er en god arena å kommunisere det viktige miljøbudskapet. Vi vil fokusere på bærekraft, mangfold og diversitet i all vår kommunikasjon. I 2023 var årstema samhold, i 2022 var det bærekraft og i 2021 var det mangfold og diversitet. Disse tar vi med oss i videre år som bærebjelker og idegrunnlag for festivalen. 

 

 • Nasjonalt – DNF er landets første filmfestival som blir Miljøfyrtårnsertifisert. Vi vil dele våre erfaringer og mål åpent slik at andre filmfestivalarrangører kan bruke og samutvikle miljøstrategi sammen med oss. 

 

 • Internasjonalt - Vi vil holde oss oppdatert på det internasjonale arbeidet innen miljøstrategi for kulturaktører, dele våre erfaringer og ta del i en internasjonal debatt via workshops, paneler og rundebordskonferanser. Vi vil ta til oss kunnskap, omsette den i handlinger og også bidra som en stemme innenfor internasjonal miljøutvikling for filmfestivaler og kulturutvikling. 

 

 

Miljøretningslinjer, Den norske filmfestivalen 2024 

 

Den norske filmfestivalen (DNFskal gjennom sitt målrettede miljøarbeid inspirere sine besøkende; publikum, frivillige, samarbeidspartnere og filmskapere, andre arrangører og næringsaktører. DNF vil jobbe kontinuerlig og målrettet for å finne gode løsninger for å redusere vår miljøbelastning 

 

DNF fokuserer på praktiske miljøhandlinger, samt et bredt informasjonsarbeid. 

Hovedområdene for DNFs miljøarbeid er delt inn i følgende 6 temaer: 

 

1. Innkjøp 
I den grad det er mulig vil vi velge produkter som belaster miljøet minst mulig under produksjon, når det er i bruk og når det blir til avfall. . 

 

 • Vi setter fokus på miljøvennlige, miljømerkede og resirkulerbare produkter. 

 • DNF tenker kvalitet med hensyn til holdbarhet, reparasjonsmuligheter, service og alternative løsninger til engangsprodukter. 

 • DNF søker å kjøpe årsnøytrale festivalmateriell, samt oppsirkulere årsspesifikke festivalartikler. 

 • Våre samarbeidspartnere og leverandører må følge lover og forskrifter i henhold til HMS-forskriften. Miljøledelse-dokumentasjon skal kunne fremvises. 

 • Så langt det er mulig skal DNF ha returrett på varer og produkter som viser seg overflødig, for på den måte unngå et unødig stort varelager i etterkant av festivalen. 

 • Vi ønsker å prioritere lokale leverandører. 

 • For å spare miljøet for transportkostnader, vil vi foretrekke samkjøring og få leveranser. 

 

2. Bærekraftig mat 
DNF skal velge økologisk mat der det er mulig, og ha en helhetlig innkjøpsstrategi som innebærer vektlegging på sesongbasert, kortreist og bærekraftig produsert mat. Av miljø- og dyrevelferds hensyn skal også kjøttforbruket begrenses.  

 

 • Det velges økologiske produkter så langt det lar seg gjøre.  

 • Vi skal søke å ha minimum 30% økologiske råvarer ved festivalens matservering. 

 • Avveininger mellom økologiske og lokale råvarer må tas med skjønn - med det målet at maten skal ha lavest mulig karbonavtrykk.  

 • Det skal velges råvarer som er i sesong. 

 • Det er alltid et vegansk/vegetarisk alternativ ved alle arrangementer 

 • Fiskesortene som brukes, skal velges etter de grønnlistede fiskene fra WWFs sjømatguide.  

 • Det skal ikke brukes produkter med palmeolje. 

 • Vi skal ha et bevisst forhold til matsvinn og ha en så effektiv bruk av råvarene som mulig. 

 •  Eventuelle overskudds råvarer skal doneres    så langt det lar seg gjennomføre. 

 

3. Energi 
DNF skal jobbe systematisk med å redusere energibruken under festivalen. 

 

 • DNF velger fornybar energi fra fastnettet og ikke fossildrevne og dieseldrevne aggregater. 

 • Det er fokus på ENØK på kontoret og på festivalområdet. 

 

4. Transport 
Redusere utslippene fra transportvirksomhet, gjennom bedre planlegging og valg av minst miljøbelastende alternativer 

 

 • Vi skal stadig fase ut fossile kjøretøy til fordel for el-, hybrid- og lavutslippskjøretøy samt bruke transport-elsykler der det er mulig. 

 • Vi vil velge leverandører med kort transport der det er mulig. 

 • Kartlegge bruken/behovet av transport og gjennomføre den så effektiv som mulig. 

 • Praktisere samkjøring i festivaltransport. 

 • Ingen tilrettelegging for publikumsparkering, men tilby en stor og trygg sykkelparkering. 

 • Oppfordre besøkende til å sykle, gå eller kjøre kollektivt.  

 

5. Avfallshåndtering 
Redusere avfallsmengden fra år til år 

 

 • Alt avfall skal kildesortereog vi skal sikre at mest mulig blir materialgjenvunnet via vår renovasjons-partner. Det er et mål at avfall ikke overstiger 300 kg.  

 • Oppfordre publikum til å kildesortere hjemme.  

 

 

6. Arbeidsmiljø – HMS 

De ansatte og frivillige skal ha høy trivsel ved arbeid/engasjement ved DNF 

 

 • Tilby kompetansehevende kurs til ansatte  

 • Daglig leder har deltatt på HMS-kurs 

 • Håndbok med HMS-info for ansatte og frivillige 

 • Kontor og møterom er 100% røykfrie. 

 • Fast administrasjonsmøte hver uke. 

 • Oppfordre alle ansatte til å trene jevnlig for å forebygge slitasjeskader. 

 • Økologisk frukt og lunsj tilgjengelig på kontoret. 

 • Intern miljøguide / miljøpolicy for deling av informasjon. 

 • Sosial arbeidstur to ganger pr år, i tillegg til jevnlige samlinger med mellomledere og to frivilligfester pr år. 

 • Vi har nulltoleranse for all form for trakassering, viser til etiske retningslinje for håndtering av varsel. 

 

 

 • Informasjon – En festival er en god arena å kommunisere det viktige miljøbudskapet. Vi vil fokusere på bærekraft, mangfold og diversitet i all vår kommunikasjon. I 2023 var årstema samhold, i 2022 var det bærekraft og i 2021 var det mangfold og diversitet. Disse tar vi med oss i videre år som bærebjelker og idegrunnlag for festivalen. 

 

 • Nasjonalt – DNF er landets første filmfestival som blir Miljøfyrtårnsertifisert. Vi vil dele våre erfaringer og mål åpent slik at andre filmfestivalarrangører kan bruke og samutvikle miljøstrategi sammen med oss. 

 

 • Internasjonalt - Vi vil holde oss oppdatert på det internasjonale arbeidet innen miljøstrategi for kulturaktører, dele våre erfaringer og ta del i en internasjonal debatt via workshops, paneler og rundebordskonferanser. Vi vil ta til oss kunnskap, omsette den i handlinger og også bidra som en stemme innenfor internasjonal miljøutvikling for filmfestivaler og kulturutvikling. 

{{loaderText}}